Metris

Badania statyczne nośności pali

Badania statyczne nośności (SLT – Static load test) są tradycyjną metodą pomiaru nośności pali przy wciskaniu, wyciąganiu lub obciążeniu poziomym. Ich wyniki stanowią podstawę do projektowania oraz korygowania projektów fundamentów palowych. Pomiar SLT polega na pomiarze przemieszczeń głowicy pala w czasie t pod wpływem zwiększającej się siły Q zgodnie z programem badań. Na podstawie badania wykonywany jest wykres zależności osiadania od obciążenia, który stanowi podstawę do wyznaczenia nośności pala. Gdy wykonywane są również badania dynamiczne nośności wyniki badań statycznych są wynikami referencyjnymi. Oferujemy realizację badań statycznych na wszystkich rodzajach pali w dowolnym układzie geometrycznym, również na palach ukośnych. Badania wykonywane są zgodnie z Polska normą PN-83/B-02482 lub zgodnie z innymi wymaganiami specyfikacji technicznych.